• Migratie (Moslims) en Palliatieve Ondersteuning

Er waren eens drie bomen..

Rouw kent geen kleur, geen religie

Er waren eens drie bomen, die alle drie in een hevige storm een tak waren kwijtgeraakt.
De drie bomen waren elk op een andere manier met hun verlies omgegaan.
Jaren later ging ik de bomen weer opzoeken.
Gisteren heb ik ze toevallig teruggevonden en met hen gesproken.
De eerste boom rouwde nog steeds om zijn verlies en zei ieder voorjaar als de zon hem uitnodigde om te groeien: ‘nee, dat kan ik niet want ik mis een belangrijke tak.’
Ik zag dat hij klein was gebleven en in de schaduw stond van de andere bomen.
De zon drong niet meer tot hem door.
De wonde was duidelijk zichtbaar en hij zag er naakt uit.
Het was het hoogste punt van de boom. Hij was niet meer verder gegroeid.
De tweede boom was zo geschrokken van de pijn
dat hij snel had besloten om het verlies te vergeten.
Hij was moeilijk te vinden, want hij lag op de grond.
Een voorjaarsstorm had hem doen omwaaien.
Hij had zijn greep op de aarde verloren.
De plek van de wonde was moeilijk terug te vinden.

Deze zat verstopt achter een heleboel vochtige bladeren en lag daar te rotten.
De derde boom was ook erg geschrokken van de pijn en de leegte van zijn lijf,
en hij rouwde om zijn verlies.
Het eerste voorjaar toen de zon hem uitnodigde om te groeien,
had hij gezegd: ‘dit jaar nog niet’. Toen de zon het tweede voorjaar weer terugkwam met de uitnodiging, had hij gezegd:
‘ja, zon, verwarm mij zodat ik mijn wonde kan verwarmen.
Mijn wonde heeft warmte nodig, opdat ze weet dat ze erbij hoort.’

Toen de zon het derde jaar weer terugkwam, sprak de boom: ‘ja zon, laat mij groeien.
Ik weet dat er nog zoveel te groeien is.’ De derde boom was ook moeilijk te vinden,
want ik had niet verwacht dat hij zo groot en sterk zou zijn geworden.
Gelukkig heb ik hem herkend aan de dichtgegroeide wonde,
die vol trots in het zonlicht werd gehouden.

Manu Keirse

Missie & Visie MOPA vzw

Missie MOPA VZW

Laagdrempelige, aanvullende kwaliteitsvolle ondersteuning aan moslim palliatieve patiënten en hun naasten.

Visie MOPA VZW

Door de instroom en vergrijzing van moslims, krijgt de gezondheidszorg in toenemende mate te maken met moslims met uiteenlopende etnisch culturele achtergronden, die palliatieve zorg nodig hebben. Uit onderzoek  blijkt dat niet-westerse moslims in Vlaanderen de weg naar palliatieve zorg nog moeilijk vinden. MOPA wil hen beter wegwijs maken in het bestaande palliatieve zorgaanbod.
 
MOPA wil als  brug functioneren tussen de patiënt en de zorgverleners om zo de communicatie tussen beiden te bevorderen.  Goede communicatie kan zorgen voor een vlottere behandeling bij pijnbestrijding en een betere ondersteuning bij het levenseinde.
 
MOPA werkt cultuursensitief, altijd vertrekkend vanuit een fundamenteel respect voor de cultureel/religieuze referentiekader(s) van de patiënt en zijn familie en dit binnen een harmonieuze wisselwerking tussen alle betrokkenen (familie, ziekenhuis, medisch personeel en verzorgers, verzorgingstehuis, enz).  Vanuit een holistische islamitische mensbenadering wil MOPA niet alleen aandacht hebben voor de ziekte maar ook voor alle andere levensdomeinen. 
MOPA biedt zelf en  in samenwerking met verschillende imams,  spirituele steun, zowel aan de patiënt als aan zijn familie. 
 
Door transmuraal en laagdrempelig te werken, biedt MOPA de palliatieve patiënt en zijn familie een vertrouwde continuïteit van steun aan die niet stopt in het ziekenhuis.  We kunnen de patiënten en hun familie zowel in het ziekenhuis als thuis ondersteunen door de inzet van goed opgeleide vrijwilligers. MOPA is complementair met de bestaande initiatieven die palliatieve zorg intra- en extramuraal aanbieden.
 

Wanneer nog, verwijzen wij onze patiënten door naar andere diensten.

MOPA wil taboedoorbrekend werken  door palliatieve zorg bij het levenseinde bespreekbaar te maken voor de moslims in Vlaanderen.  We streven ernaar om onze kennis over islamitische palliatieve zorg te delen met diensten en hulpverleners uit de gezondheidssector.  Om aan deze twee doelen tegemoet  te komen willen we een kenniscentrum uitbouwen.
 
Dit project wordt gesubsidieerd door : 

Ons Aanbod

Patiënt en familie

 • Vanuit een islamitische invalshoek palliatieve moslimpatiënten en hun familie ondersteunen en begeleiden.
 • Brugfunctie  tussen de patiënt, de familie, artsen, thuisverpleging enz..;
 • Een luisterend oor bieden aan de patiënt en familie.
 • Patiënten en familie informeren rond een vroeg zorgplan (inschakelen PST, sociale dienst, thuisverpleging, huisarts enz….)
 • Stervensbegeleiding (rituelen, verzekeringen, repatriëringen,).
 • Matching met vrijwilliger.
 • De patiënt en zijn familie wegwijs maken in het zorg- en ondersteuningsaanbod,
 • De patiënt en zijn familie wegwijs maken in het bestaande gezondheidsnetwerk.

Zorg- en hulpverleners

Mopa wil de rol opnemen als brugfunctie tussen patiënt, familie, de zorgverleners in het ziekenhuis en de thuissituatie. Dit willen we realiseren in samenwerking met de bestaande netwerken.  Wij werken o.a. samen met netwerken:
 • ziekenhuizen en palliatieve eenheden
 • Huisartsen
 • Palliatieve Hulpverlening Antwerpen
 • Kom op tegen kanker
 • palliatief support teams
 • Interculturele bemiddelaars en tolken.
 • Mutualiteiten, thuisverpleging, CAW,…
 • Islamitische begrafenisondernemers, islamitische adviseurs…
 • Islamitische organisaties rouw- en verliesverwerking (ook voor kinderen).
Op verzoek geeft Mopa ook vormingen aan verschillende groepen en instanties.
Duiding van culturele en religieuze aspecten die belangrijk zijn bij een vroegtijdig zorgplan.
Wij bieden ook een luisterend oor aan de professionelen binnen het medisch werkveld.
 
Wij werken tolk ondersteunend maar zijn geen tolken.  Hiervoor schakelt u best een intercultureel bemiddelaar of sociale tolk in.
Uiteraard mag u ons steeds bellen of mailen voor uitgebreide informatie.

Ziekte in de Islam

Wanneer iemand ziek is dan brengt dit heel wat met zich mee zowel voor de patiënt en zijn of haar omgeving.
Niet alleen wordt en voelt de zieke zich afgesneden van zijn vertrouwde omgeving en dagdagelijkse gewoontes maar daarnaast is het ook een hele opgave om met het slechte nieuws van een zware diagnose en een behandeling om te gaan.

Maar ook voor de nabije familie, de ondersteunende omgeving is het een beproeving waardoor iedereen onder zware druk kan komen te staan.

Ziekte is een veelomvattend begrip. Het kan gaan om mentale en psychologische aspecten, maar ook om fysieke aandoeningen. Het kan aangeboren zijn of naarmate de tijd ontwikkeld. Ondanks het feit dat het begrip een negatieve lading draagt, zijn er verschillende perspectieven waaruit velen troost en kracht halen.

Moslims zijn ervan overtuigd dat er verschillende wijsheden schuilen achter het ziek zijn waarbij het “goede” domineert. Het accepteren van een ziekte wordt meestal uitgedrukt in het woord “alhamdoelilah” (alle lof aan Allah).

Voor moslims is het Allah die alles bepaalt. Zowel gezondheid als zijn ziekte. Maar zoals een overlevering van de profeet Mohammed zegt:
“Allah heeft geen ziekte neergezonden of Hij heeft er ook een genezing voor neergezonden.” wordt men aangespoord om te geloven in genezing en hiervoor te doen wat mogelijk en noodzakelijk is.

Het ziek zijn wordt in geen geval gezien als een straf maar eerder een beproeving die veel vergt van de patiënt en zijn omgeving.

Verschillende overleveringen van de profeet Mohammed bespreken de gunsten bij Allah die weggelegd zijn voor de zieke. Daarnaast worden moslims sterk aangespoord om zieken te bezoeken en hen te ondersteunen zodat ze niet in een isolement geraken. Het bezoeken van een zieke behoort als het ware tot de werken van barmhartigheid.

De dood

Het leven van een mens is heilig. Al het mogelijke dient gedaan te worden om het leven te beschermen. Maar tegelijk is er het besef dat de dood onlosmakelijk bij het leven hoort.
Dood, afscheid en rouw zijn onvermijdelijk in het leven en laten niemand onberoerd. Het is dan ook van alle tijden en culturen om steeds weer te zoeken naar antwoorden en manieren om deze onontkoombare dood een plaats in het leven te geven.
 
Hoe mensen daarmee omgaan is zeer individueel maar grotendeels ook bepaald door hun levensvisie, levensbeschouwing en  cultuur. In onze superdiverse samenleving is het geen zwart-wit verhaal maar een dynamisch gegeven. 

En wanneer Allah u met tegenheid treft, kan Hij alleen dit weer wegnemen en u het goede schenken, Hij heeft macht over alle dingen’ (Soera 6:17).

Islamitische visie op de dood

Het leven is waardevol en heilig en en alles dient ingezet te worden om dat leven te beschermen.
Alle levens zijn in handen van Allah. Hij is de Schepper van de gehele schepping en Hij bepaalt en heeft kennis over het exacte einde van een leven.
De dood kan slechts tot ons komen met toestemming van God.
Moslims geloven daarom dat wanneer iemands tijd is aangebroken om terug te keren tot zijn Schepper dat zal plaatsvinden op het moment dat Allah heeft bepaald.
In de koran zegt Allah: ( …Allah geeft geen ziel ooit uitstel als haar tijd is gekomen. En Allah is Alwetend over wat jullie doen. [Koran, 63:11])

In de islam is het doodgaan een overgangsproces van dit tijdelijk werelds leven naar het eeuwig leven in het hiernamaals.

Moslims geloven in een leven na de dood waarbij iedereen verantwoording zal afleggen voor zijn daden op aarde.

Stervensbegeleiding

Voor het overlijden

De laatste levensfase is een intens moment dat in alle rust en sereniteit dient te verlopen.
Een stervende persoon is zich bewust van de troostende aanwezigheid van de mensen rondom. Daarom dient de stervende omringd te worden door diegenen die hem/haar het nauwste aan het hart liggen. Tijdens die momenten is het belangrijk dat er op een respectvolle en rustige manier afscheid kan genomen worden.

Hoe moeilijk men het ook heeft, de emotionaliteit van de omgeving mag in geen geval het stervensproces storen. De spirituele en religieuze ondersteuning op dat moment kan door elke moslim geboden worden. Toch vinden de meeste mensen het belangrijk dat er een imaam bij is of iemand anders met kennis en vertrouwen.

De talqien

De moslim die de stervende tijdens de laatste momenten ondersteunt, heeft als voornaamste taak de “talqien”.

Dit houdt in dat men in alle rust en zachtheid de woorden van de “sjahada” (geloofsgetuigenis)

Ash-hadu an la ilaha illa-llah wa-ash-hadu anna Muhammadan rasulu-llah

of de “kalimatoe tawhied” (woorden van éénheid van Allah) uitspreekt zodat de stervende die kan herhalen of minstens horen.

La ilaha illa Allah

De woorden van geloof zijn een verbondenheid tussen de stervende en Allah. Met deze woorden wordt het geloof in de éénheid van Allah en in Zijn aanbidding opnieuw bevestigd. Het volstaat dat één persoon deze woorden zachtjes voorzegt aan de stervende en af en toe hem/haar daaraan herinnert.

Wanneer een stervende de woorden niet kan herhalen dan volstaat het horen daarvan. Wat niet luidop kan uitgedrukt worden, kan plaats hebben in het innerlijke, het hart. Allah zegt in de koran: Zeg: “Of gij dat wat in uw hart is verbergt of onthult, Allah weet het en Hij weet wat in de hemelen en op aarde is. Allah heeft de macht over alle dingen. (3:29)

Rituelen

Vlak na het overlijden

Wanneer het overlijden is geconstateerd dan zijn er belangrijke islamitische voorschriften die nageleefd moeten worden.

De overledene is onbeschermd en kwetsbaar. In die kwetsbaarheid wordt zijn lichaam overgedragen aan de mensen die deze rituelen zullen uitvoeren. In de eerste plaats gaat de voorkeur naar de dichte familie, kennissen of vrienden. Maar indien de naaste familie daar geen kennis van hebben, mag dit door anderen gedaan worden.

Uiteraard kan de familie steeds aanwezig en dicht bij de overledene zijn gedurende alle rituelen. Dit punt is ook belangrijk voor het proces van besef en verwerking.

De voorschriften:

1. De ogen van de overledene sluiten. De profeet Mohammed heeft dit gedaan bij Abie Salamah en hij zei: ”De ontnomen ziel wordt door het oog gevolgd.” (Overgeleverd door Moesliem)

2. Ervoor zorgen dat de gewrichten van de overledene niet in een slechte lighouding verstijven of dat de buik zou uitzetten. Medische hulpmiddelen worden losgekoppeld maar ook een vals gebit wordt weggehaald. Hiervoor kan men uiteraard de hulp inroepen van het verplegend personeel of andere deskundigen.

3. Indien mond van de overledene wijd open is, mag deze met een verband om het hoofd dichtgehouden worden.

4. Het volledige lichaam bedekken met een laken of iets anders. Er wel aandacht aan besteden dat het gezicht van de overledene onbedekt is als jonge kinderen komen groeten.

5. Het nieuws van het overlijden verspreiden.

6. Het wassen van het lichaam

6. Het kleden van het lichaam (kafn)

7. Het gebed voor de overledene

8. Het begraven van de overledene.

Rouwen

Elke persoon is uniek en rouwt anders. Ongeacht het geloof dient men ruimte en tijd te maken om de gevoelens te accepteren en te uiten. Het is voor iedereen een proces die hij of zij moet doorstaan. Vanuit het Islamitisch geloof krijgt de moslim drie dagen om alle emoties op vrije loop te laten gaan. Men dient dan de werkelijkheid van het verlies onder ogen te zien en dit kan leiden tot pijn die ervaren en gedeeld mag worden met de dierbare nabestaanden.

Na deze drie dagen probeert een moslim het leven terug op te nemen. Dit betekent niet dat men niet meer verdrietig kan zijn, maar men gaat zich als het ware aanpassen aan de omgeving zonder de overledene, het verlies van de persoon een plaats geven in het eigen leven. De focus wordt dus niet meer gelegd op het rouwen zélf, maar op het functioneel omgaan met het verlies om tot innerlijke rust te komen.

Het is vanuit islamitisch invalshoek heel gewoon dat de moslim een disfunctionele houding aanneemt in die periode. Sociaal-emotionele opvang is een belangrijke taak van de omgeving. Dit zijn de dagen waarin getroost en gecondoleerd wordt zodat de nabestaande voelt dat zijn emoties erkend worden en hij dit kan plaatsen. Want daarna moet men proberen zijn leven terug in handen nemen en terug zijn dagelijkse verantwoordelijkheden opnemen en bewuster zijn van de dood. Het gedenken van de persoon en smeekbeden verrichten wordt nog steeds aangeraden. Men gaat dus niet proberen te vergeten, maar juist bewuster omgaan met de dood die behoort tot de eindfase van de mens.

Vrijvilligerswerking & Vacatures

Vrijwilligerswerking

Download hier het formulier als je vrijwilligerswerk bij Mopa wil doen.

Mail het formulier naar mopa1@hotmail.be

Bij vragen kan je gerust bellen of mailen.

Deeltijds administratief medewerker MOPA

Bedrijfsprofiel
MOPA vzw is een organisatie die werkt met vrijwilligers en die in staat voor de ondersteuning en begeleiding van moslim palliatieve patiënten en hun naasten. MOPA vzw is gevestigd in Deurne en is makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer.

Functiebeschrijving
Als Administratief medewerker (M/V) zal u volgende verantwoordelijkheden hebben:

 • U bent verantwoordelijk voor het algemene secretariaatswerk: beheer van binnenkomende en uitgaande briefwisseling, klassering, opmaak van documenten, opmaak van begeleidende brieven…;
 • U ondersteunt het team coördinator en de projectmedewerkers in hun dagdagelijkse opdrachten;
 • U bereidt de vergaderingen voor; woont deze bij en zorgt voor de verslaggeving
 • U doet de administratieve opvolging van de interne registratie
 • U bent verantwoordelijk voor het telefoononthaal voor zorgverleners en patiënten en interne en externe contacten.
 • U bent verantwoordelijk voor het beheer van de boekhouding
 • U bent verantwoordelijk voor het beheer van de webside
 • U bent verantwoordelijk voor de agendabeheer

Profiel
De vereiste kwalificaties voor de functie van Administratief medewerker (M/V) zijn:

 • U bent perfect tweetalig NL / FR en een goede kennis van het Arabisch, Berbers of Turks zijn een pluspunt;
 • Enige ervaring vereist;
 • U bent punctueel, nauwkeurig en u kan prioriteiten stellen;
 • U bent dynamisch, assertief en proactief;
 • U kan zelfstandig werken, maar u bent ook een teamplayer;
 • U bent goed georganiseerd en u heeft goede communicatieve vaardigheden (mondeling als schriftelijk).
 • U hebt administratieve vaardigheden
 • U hebt feeling voor social media
 • U hebt een diploma secundair onderwijs of gelijkwaardig door ervaring.

Aanbod

Wij bieden u:

 • Een halftijdse betrekking (19u) in een boeiende en dynamische organisatie;
 • Een aantrekkelijk salaris met extralegale voordelen;

Geïnteresseerd in deze boeiende functie als administratief medewerker (M/V) en bent u onmiddellijk beschikbaar? Solliciteer vandaag nog tot en met 30 september 2017. Voor meer info: mopa1@hotmail.be, 0489/505759

Donaties

Quraan exemplaar
Vaak voelen onze patiënten de nood om de Quraan te lezen en willen wij de patiënten dus kunnen voorzien van een Quraan exemplaar. Ook jij bent in staat om een Quraan te schenken aan een patiënt via een donatie. De kostprijs van een Quraan exemplaar bedraagt 26 euro.

Mopa lanceert deze mogelijkheid tot liefdadigheid in de naam van Hadj Sarroukh als een lopende liefdadigheid voor hem. Dit is een gewoonte die hij had en die wij graag verder zetten in zijn naam. Dit is tevens een gebaar van ons als gemeenschap naar hem toe om onze dank te betuigen voor alles wat hij heeft betekend op verschillende domeinen en in het bijzonder in de welzijnssector.

[whydonate id=”7luvk”]

Quraanlamp
Onze patiënten kunnen het waarderen om zich te laten vergezellen door een Quraanlamp in de ziekenhuiskamers. De kostprijs van een Quraanlamp met sfeerverlichting bedraagt 40 euro.

[whydonate id=”yfbwg”]

Vrije bijdragen
Vrije bijdragen worden altijd in functie van de patiënten besteed, dit kan gaan om tijdelijke projecten en gebaren waarbij we hen een hart onder de riem steken, maar ook om specifieke noden of hulpvragen te beantwoorden.

[whydonate id=”tfqmr”]

Links

Contact

Hoofdkantoor

Herentalsebaan 446
2100 Deurne

Coördinator Latifa:
0489/50 57 59
mopa1@hotmail.be

mopa2.0@hotmail.be

BE15 0688 9254 5830

Openingsuren :
Ma. t/m vrij. : na afspraak
Za. – Zo. : Gesloten

0 + 2 = ?